Norsk Norsk tekst
English English text


Informasjon

Plantesortsnemnda forvalter lov og forskrift om planteforedlerrett. Dette innebærer at nemnda avgjør søknader om rettsbeskyttelse av sorter. I tillegg gir nemnda råd til Mattilsynet ved godkjenning av sorter for sertifisert produksjon.

Møteforberedelse, utarbeidelse av referater og sortslister, effektuering av vedtak, internasjonal kontakt samt daglig saksbehandling ivaretas av sekretariatet.

Nemnda avholder 3-4 møter per år. Det tildeles 20-45 rettsbeskyttelser årlig. En stor andel av sortene som rettsbeskyttes tilhører vekstgruppen prydplanter.

På to møter i februar og mars behandles søknadene om godkjenning. Dette er i hovedsak sorter innen korn, potet og fórvekster. Til sammen behandles 25-50 søknader innen denne kategori årlig.

Nemnda er i tillegg høringsinstans for en rekke spørsmål som angår planter og planteproduksjon.